Mýty a fakta o trvalém pobytu v pronajatém bytě

- Komerční sdělení -brilantní

V povědomí slovenské veřejnosti stále převládá mylný názor, že nájemce se v pronajatém bytě nemůže přihlásit k trvalému pobytu. Tento mýtus a mnohé další si vzala na mušku Veronika Michalíková z advokátní kanceláře AKMV. Jak je to ve skutečnosti?

Co je trvalý pobyt?
Na úvod je třeba uvést, co lze rozumět pod pojmem trvalý pobyt. Podle „zákona o hlášení pobytu“ je to „pobyt občana zpravidla v místě jeho stálého bydliště na území České republiky.“ republiky). Jaké jsou tedy nejčastější mýty při trvalém pobytu v pronajatém bytě?

Čtěte také:

Ošetřování proti obalovači švestkovému a broskvovému

Čtěte také:

Přemnožily se roztoči i svilušky

Čtěte také:

Plísně začínají být aktuální

Čtěte také:

Pojištění majetku - co, kde, jak, za kolik

Čtěte také:

Melnik: červené suché víno

Čtěte také:

Nebuďte ve stresu

Čtěte také:

Za problémy se zažíváním může být i psychika

Čtěte také:

Proč zvolit samolepicí etikety?

Čtěte také:

Jak léčit bolest nohy

Čtěte také:

Jak fotit s Vivo X100 Pro: Tipy a triky pro úžasné fotografie

Čtěte také:

Výroba plastů

Čtěte také:

Ubytování Benecko

Mýtus č. 1 – Trvalý pobyt v pronajatém bytě nelze přihlásit.
Není to pravda. V zákoně o hlášení pobytu absentuje zmínka o povinnosti mít k bytu, ke kterému se trvalý pobyt může přihlásit, vlastnické právo. Zjednodušeně řečeno – k tomu, aby si fyzická osoba mohla nahlásit v nějakém bytě trvalý pobyt, nemusí jej zároveň i vlastnit. Proto plně postačí i skutečnost, že v něm tato osoba bývá např. na základě uzavřené nájemní smlouvy s pronajímatelem, který jí k přihlášení k trvalému pobytu udělí souhlas.

Mýtus č. 2 – Nájemce může mít současně více trvalých pobytů.
Není to pravda. Zákon o hlášení pobytu uvádí, že občan má ve stejné době pouze jeden trvalý pobyt. Pokud tedy občan bydlí v pronajatém bytě (např. v Bratislavě kvůli zaměstnání), ale současně má i vlastní byt (např. v Košicích), trvalý pobyt může mít přihlášen pouze v jednom z těchto bytů.

Mýtus č. 3 – Nájemce k přihlášení trvalého pobytu nepotřebuje souhlas pronajímatele.
Není to pravda. Nájemce se při přihlašování trvalého pobytu bez výslovného souhlasu pronajímatele neobejde. Při přihlašování trvalého pobytu nájemce patří k povinným náležitostem písemné potvrzení o souhlasu s přihlášením občana k trvalému pobytu s osvědčeným podpisem vlastníka nebo všech spoluvlastníků budovy nebo její části s údaji podle § 4 ods. 6 písm. b). Je však třeba zdůraznit, že pronajímatel má v tomto případě možnost svobodně se rozhodnout, zda svému nájemci takový souhlas udělí či nikoli.

Mýtus č. 4 – Přihlášení nájemce k trvalému pobytu v pronajatém bytě je komplikované.
Není to pravda. Přihlášení nájemce k trvalému pobytu je poměrně jednoduché. K přihlášení potřebuje nájemce následující doklady:

a) platný občanský průkaz (příp. potvrzení o občanském průkazu, cestovní pas nebo potvrzení o občanství ČR)

b) dopis vlastnictví nebo rozhodnutí o povolení vkladu do katastru (od 1.9.2018 si však dopis vlastnictví umí vyhledat přímo úředníci, není tedy třeba jej dokládat)

c) písemné potvrzení o souhlasu s přihlášením s osvědčeným podpisem vlastníka, resp. všech spoluvlastníků

Nájemce se může přihlásit k trvalému pobytu v pronajatém bytě osobně. ohlašovně pobytu, kde předloží všechny výše uvedené doklady. Zaměstnanec ohlašovny pobytu následně ověří totožnost nájemce, platnost předložených dokladů i úplnost a správnost údajů v nich uvedených. Pokud zaměstnanec zjistí, že jsou splněny všechny podmínky a předložené doklady jsou správné, úplné a platné, nájemce může vyplnit a podepsat tzv. přihlašovací lístek.

V této souvislosti je ještě třeba dodat, že písemné potvrzení o souhlasu není třeba doložit v případě, že se vlastník, resp. všichni spoluvlastníci dostaví na ohlašovnu osobně spolu s nájemcem a svým podpisem na přihlašovacím lístku před zaměstnancem ohlašovny potvrdí souhlas s přihlášením nájemce k trvalému pobytu.

Mýtus č. 5 – Pronajímatel nemůže souhlas s přihlášením nájemce k trvalému pobytu odvolat.
Není to pravda. V případě nájemního vztahu na návrh pronajímatele (vlastníka, resp. všech spoluvlastníků), ohlašovna pobytu zruší záznam o trvalém pobytu občanovi – nájemci, nemá-li k bytu žádné užívací právo. K zániku užívacího práva dojde např. v situaci, kdy nájem skončí uplynutím doby, na kterou byl sjednán, dohodou nebo v případě výpovědi uplynutím výpovědní doby a pod. Tuto skutečnost však pronajímatel (vlastník, resp. všichni spoluvlastníci) musí ohlašovně pobytu umět hodnověrně prokázat.

- Reklama -zpravy
- Komerční sdělení -pr článek

Redakce doporučuje

Články autora